Poplatky předem

Jde o typ poplatků, který je specifický tím, že je nutné je zaplatit ještě před tím, než se peníze dostanou na účet klienta. Nejčastěji jsou tyto poplatky spojené s nebankovními společnostmi, navíc k tomu zcela neseriózními. Typickým příkladem úvěru, u kterého je

Splátka

Pod tímto pojmem se rozumí pravidelná peněžitá platba v předem stanovené výši. Jejím splátcem je dlužník, který splácí svůj dluh. Hlavním principem splátky je rozdělení většího finančního závazku na menší části, díky čemu nemusí dluh splatit jednorázově. Tak jako každý

Úvěr

Úvěr lze charakterizovat jako návratný peněžitý vztah. A to vztah mezi věřitelem (ten, kdo poskytuje konkrétní hodnotu financí) a dlužníkem, který je ochotný v průběhu doby splácení nebo po její uplynutí zaplatit úrok. Výjimkou jsou takzvané krátkodobé úvěry, při kterých

Půjčka

Půjčka je pojem, který představuje poskytnutí peněžitých prostředků na určité (předem dohodnuté) období. Věřitel poskytne budoucímu dlužníkovi finanční částku, kterou bude splácet pravidelně. Běžně se toto období pravidelně splácí v měsíčních intervalech. Na trhu můžeme zaznamenat nespočet finančních institucí, které

Vinkulace

V překladu jakési pouto neboli zamčení. Tento pojem lze přeložit i jako omezení dispozičního práva (například u cenných papírů, úvěrů, vkladů a podobně) tedy možnosti – nakládat s určitou věcí. Povinnou záležitostí bývá zpravidla vinkulace pojištění nemovitosti. Řadí se i

Kvitance

Kvitance je písemné potvrzení od věřitele (například banky) určené dlužníkovi (plátci), že splnil svůj dluh, kterým se zavázal pravidelně platit penězi. Jedná se vyloženě o soukromou listinu. Občanský zákoník říká, že věřitel – buď sám nebo prostřednictvím další (třetí) osoby,