Kvitance

Kvitance

.

Kvitance je písemné potvrzení od věřitele (například banky) určené dlužníkovi (plátci), že splnil svůj dluh, kterým se zavázal pravidelně platit penězi. Jedná se vyloženě o soukromou listinu.

Občanský zákoník říká, že věřitel – buď sám nebo prostřednictvím další (třetí) osoby, povinně vydá kvitanci na požádání dlužníka.

.

Co v ní musí být?

  • jméno dlužníka i věřitele
  • předmět plnění a čas
  • datum, kdy byl dluh ukončen

Kvitance lze považovat za jednu z nejdůležitějších listin. Je totiž důkazem, který nelze vyvrátit ani popřít a prokazuje, že věřitel vydal prohlášení, že dlužník svůj dluh vůči němu řádně a v dodrženém časovém rozpětí splnil.

Aby byla kvitance platná, je nutné dodržet ještě několik zákonem stanovených náležitostí. Je to soukromý dokument, ale aby se předešlo jeho záměně s jiným jménem, je potřeba podrobně rozepsat všechny detaily tohoto dokumentu tak, aby byly co nejpřesnější. Specifikuje se i předmět plnění dluhu.

.